Zemědělské pojištění

Zemědělské pojištění chrání Vaše podnikání v této oblasti proti ztrátám na výnosech z plodin, které může způsobit jakákoliv nepřízeň počasí, např. krupobití, vichřice nebo povodně. Kromě toho pokrývá rizika spojená s výskytem nových onemocnění nebo nákaz, která mohou ohrozit chov hospodářských zvířat, zahrnuje však také škody na majetku způsobené živelnými pohromami, popřípadě odpovědnost za škody vzniklé podnikáním v zemědělství.

Pojištění majetku

Pojištění majetku
Pojištění majetku je určeno pro všechny podnikatele v zemědělství na území České republiky. Zahrnuje nejen pojištění zemědělských budov a staveb, zemědělské techniky a zásob, ale také věcí sloužících k zemědělské výrobě či k výrobní spotřebě zemědělského podniku. Konkrétně lze tedy pojistit budovy a stavby, zemědělskou techniku, zásoby a hmotné movité věci, peníze a ceniny, věci na volném prostranství, nosiče dat. A před jakým nebezpečím Vás a Vaší zemědělskou farmu toto pojištění ochrání? Jedná se o požár, přímý úder blesku,výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk, vodu z vodovodních zařízení, přírodní nebezpečí jako je vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námraza, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu, dále o záplavu a povodeň, přírodní katastrofy - laviny, zemětřesení, sesuvy půdy a zřícení skal, nebo o odcizení, vniknutí cizího předmětu do stroje či havárii stroje. V rámci pojištění strojů a elektroniky se jedná o pojištění proti všem možným nastalým situacím, ať již jde o havárii z důvodu přepětí nebo způsobenou lidským faktorem – neodbornou obsluhou, samozřejmě kromě škod, které jsou uvedeny ve výlukách pojištění.
Potřebujete poradit? Napište nám a my se o Vás postaráme.

Občanské pojištění

Občanské pojištění
Občanské pojištění poskytuje ochranu pro případ škody (újmy) způsobené při činnostech běžných v občanském životě, zejména při vedení a provozu domácnosti, rekreaci a zábavě, rekreačních sportech, např. při lyžování, jízdě na kole, jízdě na koni apod., dále při chovu 
domácích a drobných hospodářských zvířat, jako jsou psi, kočky, včely či ptactvo, a to nejen na území České republiky, ale celé Evropy. Zahrnuje také pojištění pro případ újmy na zdraví, škody na majetku či finanční škody způsobené jiným osobám. Pojištění se vztahuje i na další členy společné domácnosti, manžela nebo manželku, registrovaného partnera, děti. Dále poskytuje ochranu i pro případ škody (újmy) způsobené jiným osobám domácími mazlíčky. Podstatou naší práce ve prospěch klienta je přinést mu užitek. Proto se vždy ptáme, co jste již v oblasti zajištění rizik prostřednictvím životního či úrazového pojištění, popř. majetkového pojištění pro sebe udělali, jaké smlouvy jste uzavřeli. Po takovéto analýze Vám navrhneme finanční plán, který bude obsahovat optimalizaci stávajících smluv a doporučíme Vám, co by bylo dobré ještě udělat, abyste mohli klidně spát s vědomím, že máte vše vyřešeno. Díky 
našim zkušenostem v oblasti pojistného trhu Vám ty nejlepší možné podmínky.
Potřebujete poradit? Napište nám a my se o Vás postaráme.

Pojištění přepravy

Pojištění přepravy
Pojištění přepravy má za úkol ochránit Vás před nepřeberným množstvím rizik na cestách, které mohou ohrozit samotnou zásilku, majitele převáženého zboží, tak i dopravce, který ji převáží. Pojištění zásilek může nahradit cenu při přepravě poškozeného zboží, které kupujete nebo prodáváte, po celou dobu přepravy, bez ohledu na jakýkoliv druh dopravního prostředku. Pojištění odpovědnosti dopravce Vám pak umožní nahradit cenu zboží, jehož poškození 
jste způsobili v rámci své činnosti silničního přepravce.
 
Při pojištění zásilek pojistíme všechny zásilky bez ohledu na dopravní prostředek. A co víc. Sjednáme s Vámi pojištění na skutečnou hodnotu dopravovaného zboží, a to z místa odeslání zásilky do místa určení, včetně všech překladů nebo skladování po cestě. 
 
Při pojištění odpovědnosti dopravce pojištění kryje náklady za škody na zásilce, kterou převáží Váš dopravce. A protože zásilek a rizik spojených s jejich přepravou je nepřeberné množství, pomůžeme Vám vybrat optimální variantu a „ušijeme“ pojištění na míru Vašim potřebám. 
 
Potřebujete poradit? Napište nám a my se o Vás postaráme.

Požární přerušení provozu

Požární přerušení provozu
Pojištění přerušení provozu pomáhá podnikateli zajistit se proti finančním ztrátám způsobeným přerušením nebo omezením podnikatelské činnosti v případě pojistné události. Někdy se také nazývá pojištěním hrubého zisku a vhodně doplňuje pojištění majetku. Představte si situaci, že se stala událost, která Vám neumožňuje pokračovat ve výrobě, zastavila provoz Vaší firmy. Přicházíte o zisk z výroby a prodeje, ale stálé náklady, platy zaměstnanců, zdravotní a sociální pojištění či úvěry a leasing musíte platit bezodkladně. A v těchto případech přichází pomoc od pojišťovny. Pojištění zisku a stálých nákladů Vám zajistí pokrytí těchto nákladů do doby, dokud se neodstraní překážky pro obnovení Vaší podnikatelské a výdělečné činnosti. Jedná se tedy o zásadní pojištění pro přežití Vaší společnosti po živelné události. Týká se hlavně pojistných nebezpečí požáru budovy nebo objektu, v němž je provozována výdělečná činnost. Proto lze 
sjednat také pojištění ušlého nájemného. Standardní pojištění přerušení provozu se sjednává s rozsahem pojištění proti požáru, přímému úderu blesku, výbuchu či pádu letadla. V pojistné smlouvě lze ale ujednat, že se pojištění bude vztahovat i na některá další pojistná nebezpečí, bylo-li pojištění proti takovému nebezpečí sjednáno i pro majetek.
Potřebujete poradit? Napište nám a my se o Vás postaráme.

Pojištění plodin a dobytka

Pojištění plodin a dobytka
Pojištění plodin a dobytka se vztahuje na pojistné události, které měly vliv na snížení výnosu z této činnosti a je určeno těm, kteří se zabývají pěstováním plodin za účelem hospodářského výnosu. Pojistit je možno obilniny, olejniny, přadné rostliny, okopaniny, léčivé a kořeninové rostliny, konzumní zeleninu, krmné pícniny na orné půdě, trvalé travní porosty, luskoviny, jahody, chmel, vinnou révu, ale i květiny za účelem prodeje. Rizika, která pojištění kryje, jsou krupobití a požár, živelné pohromy jako jsou požár, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, pád stromu nebo stožáru, pád letadla. Dále krupobití a vichřici, záplavy a povodeň, záplavy
a povodeň v důsledku přívalového deště nebo vymrznutí ozimé řepky.
 
Pojištění hospodářských zvířat pokrývá nebezpečí pro případ uhynutí, utracení nebo porážky v důsledku některého z pojistných nebezpečí. 
 
Pojištění je určeno malým a velkým chovatelům hospodářských zvířat chovaných za účelem získání hospodářského přínosu. Pojistit lze velká zvířata (skot, prasata, ovce a kozy), taktéž i drůbež. Nebezpečí, proti kterým se lze pojistit pak jsou u velkých zvířat – nákazy, živelní nebezpečí – zahrnuje požár, přímý úder blesku, výbuch, vichřice, krupobití, pád stromu nebo stožáru, pád letadla, jiná hromadná infekční a parazitární onemocnění, zasažení zvířete elektrickým proudem, akutní otrava zvířete exogenními látkami či katastrofická nebezpečí (záplava a povodeň, sesuv půdy a zřícení skal, lavina). U drůbeže se pak jedná o nebezpečí nákazy, živelní nebezpečí – zahrnuje požár, přímý úder blesku, výbuch, vichřice, krupobití, pád stromu nebo stožáru, pád letadla, přerušení dodávky elektrického proudu, přehřátí organismu a katastrofická nebezpečí (záplava a povodeň, sesuv půdy a zřícení skal, lavina). 
Potřebujete poradit? Napište nám a my se o Vás postaráme.

Petr DvořákPetr Dvořákobchodní ředitelmobil: +420 608 809 269e-mail: dvorak@captus.cz

Pavel DvořákPavel Dvořákjednatelmobil: +420 777 094 590e-mail: pdvorak@captus.cz

Naše reference

Agrovýkup Moravské Budějovice
Agrovýkup Moravské Budějovice
"Společnost Captus s.r.o. i přes naše počáteční pochybnosti dokázala deklarovanou úsporu nákladů na pojistném splnit.V rámci krytí dalších možných škod nám doporučila rozšířit krytí na rizika která jsme doposud neměli pojištěny a případné škody mohli být značné. Přínos pro naší společnost byl zřejmý." - Jaromír Konvalina - prokurista a ředitel