Průmyslové pojištění

Pustit se do podnikání je odvážným a velice riskantním krokem do neznáma. Na prvním místě by proto měl být zodpovědný přístup, s nímž úzce souvisí ochrana firmy, podnikatelských aktivit a firemního majetku. K tomu slouží pojištění podnikatelů a průmyslových rizik bez ohledu na velikost firmy. Protože jsme si vědomi, že jiné potřeby bude mít malý živnostník a jiné zase velká společnost, připravíme Vám program na míru. Zbavíme Vás tak obav z rizik, která mohou Vaši firmu ohrozit.    

Pojištění majetku

Pojištění majetku
Pojištění podnikatelského majetku chrání Váš movitý i nemovitý majetek pro případ živelné události. Živlem je myšleno riziko požáru, povodně, poškození majetku tíhou sněhu, krupobitím nebo vodovodní havárií. V rámci tohoto produktu bude Váš majetek zabezpečen i pro případ odcizení a vandalismu. Pojištěním lze též zajistit Vaši elektroniku, stroje, plavidla, exponáty na výstavách nebo stavby. S ohledem na Vaše individuální potřeby je pro nás proto samozřejmostí připravit Vám speciální nabídku, komplexní pojistný program, který bude Vaší firmě nejlépe vyhovovat a bude ji chránit před různými nástrahami.
 
Existují různé druhy pojištění majetku: 
Živelní pojištění je určeno k ochraně movitých předmětů a nemovitostí pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci v důsledku živelné události. Kryje základní rizika způsobená požárem a jeho průvodními jevy (kouřem),
výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, aerodynamickým třeskem, nárazem nebo pádem stromu.
Nad rámec základního pojištění lze sjednat také zajištění rizik, jako jsou povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal, zemin, lavin, zemětřesení nebo tíha sněhu či námrazy na budovách. 
Pojištění nabízíme i v komplexním rozsahu jako sdružené živelní pojištění, zahrnující všechna výše uvedená pojistná nebezpečí.
Pojištění lze sjednat i v komplexním rozsahu jako sdružené živelní pojištění, zahrnující všechna výše uvedená pojistná nebezpečí.

Pojištění pro případ odcizení a vandalismu je určeno k ochraně Vašich movitých věcí jako jsou osobní věci, vybavení kanceláří, nemotorová vozidla, mobilní stroje, stroje a zařízení, ale i nemovitostí – budov, staveb, stavebních součástí a příslušenství. Finančně kompenzuje případy, kdy dojde k poškození, zničení nebo odcizení pojištěné věci. Pojištění se vztahuje na rizika odcizení, vandalismu, loupeže přepravovaných peněz nebo cenin.
 
Pojištění skla slouží k ochraně skleněných výplní či osazení a finančně kompenzuje případy, kdy dojde ke zničení pojištěné výplně jakoukoli nahodilou událostí. Vztahuje se na skla zasazená v rámu a pevně spojená s budovou nebo stavbou, dále na nalepené neodjímatelné snímače zabezpečovacích zařízení, nalepené fólie, nápisy, malby nebo jiné výzdoby na pojištěném skle, světelné reklamy a světelné nápisy, včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce či na skla piltů a vitrín.
 
Pojištění strojů je určeno k ochraně Vašich strojů, včetně jejich výbavy a příslušenství a finančně kompenzuje poškození nebo zničení stroje jakoukoli událostí, která není z pojištění vyloučena.
 
Pojištění elektroniky má za úkol ochránit Vaše elektronická zařízení, včetně dat potřebných pro základní funkce stacionárních nebo mobilních zařízení. Slouží k finančnímu krytí případů, kdy dojde k poškození nebo zničení pojištěného zařízení jakoukoli událostí, která není z pojištění vyloučena.
Osobní lodě, nákladní lodě, motorové čluny, jachty, plachetnice, remorkéry, tlačné čluny, plovoucí zařízení, ale i strojní zařízení plavidla, příslušenství a vybavení plavidla, která slouží k podnikatelským účelům ochrání pojištění plavidel v případě, že dojde k poškození, zničení nebo odcizení pojištěné věci. V rámci tohoto pojištění se lze připojistit také proti poškození, zničení nebo odcizení pojištěného plavidla během dopravy plavidla po pozemní komunikaci nebo poškození, zničení nebo odcizení vhodného podvozku určeného k dopravě pojištěného plavidla po pozemní komunikaci během dopravy plavidla po souši na tomto podvozku a při vyzvedávání a spouštění plavidla na vodní cestu. Určitě se vyplatí připojistit též odpovědnost za újmu způsobenou provozem plavidla třetím osobám.
Pro Vás, kteří jako vystavovatelé často navštěvujete výstavy a veletrhy nebo se účastníte společenských či sportovních akcí na území České republiky nebo sousedních států je určeno pojištění exponátů během výstavy. Exponáty, tedy vystavované věci musí být součástí expozice - stánku, vybavení stánku nebo se musí jednat o instalační materiál, apod. Finanční kompenzace je poskytnuta v případě poškození nebo zničení pojištěných exponátů v důsledku působení živelních nebezpečí či odcizení exponátů, včetně vandalismu. Lze se připojistit také pro případ poškození exponátů během jejich dopravy do nebo z místa konání výstavy při nehodě vozidla, dále pro případ živelních nebezpečí nebo odcizení. Vyplatí se také pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou pojištěným v souvislosti s realizací výstavy exponátů. 
 
Pojištění stavebních a montážních rizik je produkt určený k ochraně Vašich stavebních či montážních aktivit, ale také aktivit vedoucích k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události, zmírnění následků pojistné události nebo odklizení pojištěného majetku, pokud je tato povinnost dána z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů. Dalším předmětem pojištění je odpovědnost za újmu způsobenou jinému subjektu v souvislosti s výše uvedenými aktivitami. Pojištění stavebních a montážních rizik se vztahuje na pojistná nebezpečí jako jsou věcné škody vyplývající ze stavební a montážní činnosti, ale i odpovědnosti za újmu způsobenou jinému subjektu, který se podílí na dané stavbě nebo montáži. 
Potřebujete poradit? Napište nám a my se o Vás postaráme.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti nabízí ochranu pro případ, že někomu způsobíte škodu nebo nemajetkovou újmu. Při podnikání je nebezpečí finanční zátěže, jež vyplývá z povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy z činnosti související mnohonásobně vyšší. Proto se Vám vyplatí předvídat a na možnou takovou situaci se předem připravit. Poradíme Vám, jaký pojistný program zvolit, aby pokryl potřebná nebezpečí a zároveň se přizpůsobil potřebám Vašeho podnikání.

 

Z  pojištění obecné odpovědnosti za újmu vyplácí pojišťovna újmy na životě a zdraví člověka, na hmotné věci, na živém zvířeti a následné finanční škody z těchto újem a další újmy, které pojištěný způsobil jinému subjektu v souvislosti s jeho podnikatelskou činností.

 

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání je další možností, která Vám bude kompenzovat dopady v případech Vaší povinnosti nahradit škodu způsobenou jinému vadou výrobku. Tato povinnost je upravena v občanském zákoníku zákonem č. 89/2012 Sb. a dává poškozenému možnost uplatňovat tento nárok přímo na výrobci, dovozci, dodavateli výrobku nebo na dalších zákonem stanovených osobách. Odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku se vztahuje na škody, které byly způsobeny výrobky uvedenými na trh v době trvání pojištění. 

 

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb pak řeší újmy způsobené třetí osobě převážně odbornými profesemi, jako jsou advokáti, architekti, lékaři, autorizovaní inženýři, daňoví poradci, auditoři, účetní, notáři, pojišťovací agenti a makléři. Pojištění profesní odpovědnosti se týká především činností charakteru duševní práce pro případy, kdy profesní omyl, v jehož důsledku vznikne újma na životě nebo zdraví člověka, na hmotné věci, na živém zvířeti, nebo finanční škoda nebo jiná určená újma, kterou má pojištěný na základě právního předpisu povinnost nahradit.

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů obchodní korporace (managementem společnosti) zabezpečuje pojištěnému subjektu, aby za něho pojišťovna uhradila finanční škodu způsobenou třetí osobě porušením povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo manažera obchodní společnosti nebo družstva. 

 

V případě Vašeho zájmu Vám připravíme konkrétní podobu programu Povinného pojištění odpovědnosti za újmy vzniklé v důsledku závažné havárie. Toto pojištění řeší újmu způsobenou jinému subjektu v souvislosti se vzniklou závažnou havárií v případě, že má pojištěný povinnost takovou újmu na základě právního předpisu nahradit. 

Potřebujete poradit? Napište nám a my se o Vás postaráme.

Občanské pojištění

Občanské pojištěníObčanské pojištění poskytuje ochranu pro případ škody (újmy) způsobené při činnostech běžných v občanském životě, zejména při vedení a provozu domácnosti, rekreaci a zábavě, rekreačních sportech, např. při lyžování, jízdě na kole, jízdě na koni apod., dále při chovu domácích a drobných hospodářských zvířat, jako jsou psi, kočky, včely či ptactvo, a to nejen na území České republiky, ale celé Evropy. Zahrnuje také pojištění pro případ újmy na zdraví, škody na majetku či finanční škody způsobené jiným osobám. Pojištění se vztahuje i na další členy společné domácnosti, manžela nebo manželku, registrovaného partnera, děti. Dále poskytuje ochranu i pro případ škody (újmy) způsobené jiným osobám domácími mazlíčky.
Potřebujete poradit? Napište nám a my se o Vás postaráme.

Pojištění přepravy

Pojištění přepravy
Pojištění přepravy pomáhá zajistit ochranu věcí či zásilek a pokrývá i další události spojené s přepravou. Vztahuje se na nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení zboží při letecké, silniční nebo lodní přepravě. 
 
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce je určeno zejména podnikatelům, kteří provozují na základě platné koncesní listiny vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu, tj. kteří provozují dopravu pro cizí potřebu. Jeho podstatou je pomoci Vám v případech, kdy jste jako silniční dopravce povinni nahradit škodu vzniklou na přepravované hmotné věci a nesete tedy odpovědnost za poškození, zničení nebo ztrátu přepravovaných hmotných věcí. Pojistný program řeší dále odpovědnost za škodu podle právních předpisů platných v České republice a odpovědnost podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě ("Úmluva CMR") spolu s náklady nutnými k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody.
 
Pojištění odpovědnosti zasílatele Vám zajistí finanční kompenzace případů, kdy jste jako zasílatel - komisionář odpovědný za škodu vzniklou při obstarávání přepravy zásilky. Řeší tedy  právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností pojištěného jako zasílatele, tj. odpovědnost za škodu na zásilce jejím poškozením, zničením nebo ztrátou, odpovědnost za finanční škodu a kompenzuje náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody. Je určeno podnikatelům, kteří provozují na základě oprávnění vnitrostátní nebo mezinárodní zasílatelství a zavazují se tak v přepravní smlouvě dopravit prostřednictvím cizích dopravců věci pro cizí potřebu. V návaznosti na pojištění odpovědnosti zasílatele je možné sjednat pojištění odpovědnosti silničního dopravce. 
 
Pojištění cenností během přepravy je určeno podnikatelům, kteří zajišťují ostrahu majetku a osob a v rámci své činnosti též přepravují cennosti, jimiž rozumíme finanční prostředky, cenné předměty nebo věci umělecké, historické či sběratelské hodnoty, které pojistník přepravuje ve prospěch třetí osoby. Pojištění se vztahuje na poškození, zničení nebo ztrátu pojištěných cenností v důsledku nehody dopravního prostředku, loupeže, požáru, průvodních jevů požáru, výbuchu, přímého úderu blesku a zemětřesení. Pojištění je sjednáno včetně nebezpečí nastalých při přebírání, nakládce, vykládce a předávání pojištěných cenností, přičemž přeprava cenností musí být uskutečňována na základě písemné dohody o přepravě cenností. 
 
Chcete-li mít klid při služebních cestách a soustředit se jen na obsah obchodních jednání doporučujeme sjednat si Pojištění věcí během silniční dopravy, které je určeno k ochraně Vašich věcí během silniční dopravy na území České republiky, případně i sousedních států. Ochrání Vaše vlastní dopravované věci před poškozením nebo zničením pojištěné věci nehodou vozidla, požárem a jeho průvodními jevy, povodní nebo záplavou, vichřicí, krupobitím, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem stromů. Lze si připojistit i riziko krádeží s překonáním překážky nebo loupeží.
 
Pojištění zásilek během přepravy je určeno podnikatelům, kteří jsou buď vlastníky zásilek (prodávající nebo kupující) nebo zasílateli a platí na území celého světa. Jedná se o zásilky přepravované obvyklými dopravními prostředky z místa odeslání do místa určení na nebezpečí pojištěného (tzv. pojištění "z domu do domu"). Pojištění se vztahuje na všechna pojistná nebezpečí, tedy škody vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním zásilky jakoukoli nahodilou událostí, která není z pojištění vyloučena a vyjmenovanými pojistnými nebezpečími, což jsou škody vzniklé nehodou dopravního prostředku, požárem, záplavou, vichřicí apod. Pojistný program lze doplnit připojištěním na škody způsobené přirozenou povahou zásilky - škody projevující se vnitřní zkázou zásilky, lomem, rozpadnutím, zapařením, plesnivěním a  nebo jej rozšířit ještě o škody způsobené válečnými událostmi a stávkami. 
Potřebujete poradit? Napište nám a my se o Vás postaráme.

Požární pojištění přerušení provozu

Požární pojištění přerušení provozu
Požární přerušení provozu je velice důležitým doplňkem pojištění majetku podnikatele. Pojištění kryje ztráty firmy, které utrpěla následkem požáru či jiné pojistné události a zajistí plynulé pokračování činnosti podniku až do doby, než bude znovu obnoven provoz a firma dosáhne své původní výrobní kapacity.
Pojišťovna v případě pojistné události uhradí mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění, nájemné včetně leasingových splátek, veškeré placené služby, materiálové náklady vynaložené v době odstávky provozu, odpisy, silniční daň a daň z nemovitosti, pojistné, ušlý provozní hospodářský výsledek. Pojištění se vztahuje i na náklady, které jsou vynaložené k odvrácení bezprostředně hrozící škody a zmírnění následků škody – tzv. zachraňovací náklady (náklady na pronajaté výrobní prostory, příplatky za práci přesčas, atd.).
Pojištěny však nejsou variabilní výdaje, tedy výdaje pojištěného, které se mění s objemem výkonů nebo výší obratu, ale ani splátky úvěrů, zisky a náklady bezprostředně nesouvisející s výrobní nebo obchodní činností, finanční a jiné sankce.
Základní pojištění provozu se vztahuje na rizika vichřice nebo krupobití, únik vody z vodovodního zařízení, dále je možné sjednat komplexní pojištění proti všem rizikům s výjimkou rizik vyloučených. 
Důležitým faktorem je nejenom pojistný limit a pojistná nebezpečí, ale také sjednaná doba, po kterou má pojistitel takovéto náklady hradit. Toto pojištění se sjednává na určitou dobu, po kterou pojišťovna bude vyplácet ušlý zisk a stálé náklady. Spoluúčast se nevyjadřuje konkrétní částkou, ale dny, po které nebude pojistitel plnit. 
Pro malé a střední podniky existuje zjednodušená forma pojištění, tzv. základní pojištění provozu. Sjednává se na hodnotu věcí movitých, která vyjadřuje limit, do kterého pojišťovna uhradí vzniklou škodu. 
Obdobně jako požární přerušení lze sjednat i strojní přerušení provozu v rámci strojního pojištění – výpadek produkce podniku při poškození strojního zařízení, výrobní linky.
Potřebujete poradit? Napište nám a my se o Vás postaráme.

Pavel DvořákPavel Dvořákjednatelmobil: +420 777 094 590e-mail: pdvorak@captus.cz

Petr DvořákPetr Dvořákobchodní ředitelmobil: +420 608 809 269e-mail: dvorak@captus.cz

Naše reference

Altech Mladá Boleslav s.r.o.
Altech Mladá Boleslav s.r.o.
"Se spoluprací jsem spokojen,
zajímavá finanční úspora." - Ing. Jiří Chlistovský - jednatel, majitel společnosti

ULMA Construcción s.r.o.
ULMA Construcción s.r.o.
"Pečliví, profesiální komplexní přístup,
poměrně značná úspora času z mého pohledu" - Ing. Miroslav Kapoun - jednatel

Kormak Praha a.s.
Kormak Praha a.s.
"Za celou dobu spolupráce jsme spokojeni,
nikdy nebyl problém, vždy se vše vyřešilo" - Ing. Jaromír Macura - jednatel

Podzemní stavby KOSPER, a.s.
Podzemní stavby KOSPER, a.s.
"Společnost Captus s.r.o. nám nabízí servis již 9 let. Přínosem spolupráce pro naši společnost je výrazná úspora na hrazeném pojistném.
Společnost Captus s.r.o. nám každý rok dělá výběrové řízení na firemní pojištění z důvodu aktualizace pojistného krytí a vyšší úspory na pojistném. Také nám řeší případné škody, které byly vždy vyřešeny k naší spokojenosti.
Na servis společnosti se můžeme plně spolehnout a doporučujeme ji ostatním společnostem" - Ing. Dalibor Karchňák, předseda představenstva

AGOS stavební a.s.
AGOS stavební a.s.
"Společnost Captus s.r.o. poskytla v období říjen - prosinec 2015 naší společnosti poradenství v oblasti pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti členů statutárních orgánů. Poskytnuté služby byly kvalitní, na vysoké odborné úrovni. Na základě toho jsme se společností Captus s.r.o. uzavřeli dlouhodobou spolupráci." - Ing. Martin Beran - výkonný ředitel

Ekostavby Brno, a.s.
Ekostavby Brno, a.s.
Spoluprací se společností CAPTUS jsme ušetřili na pojistném 30 %. Společnost CAPTUS nám pomohla správně nastavit kombinaci pojištění tak, aby optimálně vyhovovala našim potřebám. Vysvětlili nám rizika a výhody jedotlivých pojištění a připojištění při sjednávání pojistek (např. Stavebně montážní pojištění). - Ing. Ivan Beneš, předseda představenstva